Actueel

Zelforganisatie

Binnen Danthe werken wij continu om onze expertise op peil te houden en te vergroten. In dit kader is Stefan Lightfoot bezig om een paper te schrijven over het effect van zelforganiserende teams op het spanningsveld tussen het sturen op vertrouwen en het sturen op controle. In de publieke sector ontstaat er regelmatig een spanningsveld tussen de waarden van medewerkers, cliënten & management en veranderingen die nodig zijn om de organisatie goed te laten functioneren. Het invoeren van zelforganiserende of zelfsturende teams heeft een effect op het functioneren van de medewerkers die direct met dit spanningsveld te maken hebben. Er is nog weinig kennis beschikbaar over het effect van zelfsturende teams in deze ‘waardenrijke’ publieke sector, dit terwijl zelforganisatie op steeds meer plaatsen ingevoerd wordt. Het paper zal zich met name richten op de dialoog binnen de teams, de intrinsieke motivatie van medewerkers en het effect op het toepassen van specifieke expertise op cases.

 

Deep Democracy

Wanneer je in je werk regelmatig te maken hebt met tegenstellingen, ‘lastige’ gesprekken moet voeren of aan veranderingen wilt bijdragen die echt ‘van iedereen’ zijn, dan bieden de inzichten en tools uit de Deep Democracy een mooie aanvulling op alles wat je al weet.

In de flyer [klik hier] vinden jullie meer informatie over en de wijze waarop je met Deep Democracy kennis kunt maken. Interesse? Neem dan contact op met een van de in de flyer genoemde contactpersonen.

 

Danthe Methode 2.0.15

Hieronder een kort introductiefilmpje van Het Medezeggenschap Canvas. De Danthe Methode 2.0.15. Voor meer informatie neem contact op Dannie Brus 06 51408584 of stuur een mail naar danniebrus@danthe.nl

 

Bergen op Zoom 

De Ondernemingsraad van de gemeente Bergen op Zoom, laat weten opnieuw gekozen te hebben voor een vernieuwend proces in de medezeggenschap, de MedezeggenschapConsulent oftewel de MC'er.

'Al enkele jaren terug hebben wij al een vernieuwde vorm van medezeggenschap ingevoerd, het werken op basis van een convenant en nu dus de MC'er.Het werken op basis van een convenant maakt dat je, eventueel zelfs op eigen initiatief, aan de voorkant reeds actief deel kan nemen aan het (veranderings)proces welke de bestuurder door of in wil voeren.  Om het contact met de werkvloer en dus de achterban beter te borgen hebben we nu dus gekozen voor het werken met MC'ers. dit zijn medewerkers welke uit telkens een afdeling van de organisatie komen en bij ons zijn dat er 6 met daarnaast nog twee voor de culturele tak in onze organisatie twt. de muziekschool en het archief/museum het Markiezenhof.

Hierdoor krijg je dus de mix van de op beleidsniveau werkende 7 Or.-leden en de op uitvoerende/werkniveau werkende 8 MC'ers waar dus voorheen onze medezeggenschapsorganisatie door 13 Or. leden werd ingevuld. Een van de reden om hier voor te kiezen is dat je hierdoor veel sneller op de door de hogere overheden naar o. de gemeente geschoven taken/opdrachten kunt reageren en mede op de daardoor noodzakelijk geworden organisatieveranderingen door oa. samenwerkingsverbanden met ander Gemeenten en organisaties wat dus ook weer de nodige druk op oa. de arbeidsvoorwaarden legt, zowel de wettelijke als ook op de bovenwettelijke arbeidsvoorwaarden. Er zullen nog maar weinig, of misschien voor de laatste keuze zelf wel helemaal geen, trainingen bestaan maar wij hebben zowel voor het werken op basis van een convenant als voor het gaan werken met MC'ers gekozen voor Danthe. Dit zijn mensen die voornamelijk gericht zijn op het geven van trainingen die gericht zijn op het op een andere dan de gebruikelijke manier invulling geven aan de medezeggenschap in een organisatie'.

OR Fonteynenburg & Nieuwe medezeggenschap

Getriggerd door de vraag: ‘Leuk dat wij goed zijn geïnformeerd en daar misschien ook nog iets van vinden, maar wat hebben onze collega’s daaraan?’ bedacht de OR van Fonteynenburg dat het roer om moest.

‘Communicatie met de achterban? We gaan die achterban laten participeren in de besluitvorming! Signalen uit de organisatie bespreken met de bestuurder? Niet effectief! Allereerst heeft die er het minst invloed op en ten tweede behoren die in de lijn besproken en opgepakt te worden’.

‘Kunnen mondige, professionele mensen, zich overigens niet zelf vertegenwoordigen? Merkwaardig toch, dat het niet vanzelfsprekend is dat in de planvorming van een besluitvoornemen gebruik gemaakt wordt van alle kennis, kunde, vaardigheden en ervaringen van mensen?’

In de zoektocht naar antwoorden bedacht de OR zich dat hij daarin een cruciale rol kan spelen en nam zich daartoe een aantal dingen voor. Signalen, van welke aard ook, uit de organisatie werden voortaan terug verwezen naar de lijn. Verzoeken om van informatie te worden voorzien: idem. Ook OR-leden maken zelf geen gebruik meer van het korte lijntje met de bestuurder. Als voorbeeld voor hun collega’s stellen ook zij hun vragen aan hun direct leidinggevende en als die daar geen antwoord op heeft of weet, maken ze dit onderwerp van gesprek - bij voorkeur in het werkoverleg. Maar bovenal nam de OR zich voor - bij belangrijke besluiten - zich te beperken tot het vaststellen van nut, noodzaak en urgentie daartoe en het beoordelen van de wenselijkheid en haalbaarheid van de gestelde doelen. Als dat naar tevredenheid is afgehandeld, maakt hij - zo een afspraak met de bestuurder - vervolgens afspraken over de wijze waarop betrokken medewerkers in de planvorming worden betrokken.

Als gevolg van die taakopvatting kwam de OR tot de conclusie dat hij met minder leden toe kan en hij meer behoefte had aan collega’s (MZ-consulenten) die samen met hem voorop te gaan in het vertonen van het ‘goede gedrag’. Onder ‘goed gedrag’ wordt verstaan: zelf op zoek gaan naar antwoorden, zelf - samen met collega - problemen signaleren en oplossen, zelf werken aan je loopbaan, etc., maar bovenal willen deelnemen aan de planvorming bij belangrijke organisatieveranderingen.

Wil je meer informatie? Bel dan met Theo Brassé of stuur hem een mail