Medezeggenschap uitbesteden

De OR van Orbis HH stelde tijdens een evaluatie van de zittingsperiode vast dat het werk al jaren op de schouders van een beperkt aantal leden rustte. Nader onderzoek wees uit dat veruit de meeste leden van de OR er de voorkeur aan gaven betrokken te worden bij besluiten die direct invloed zijn op hun dagdagelijkse werk. Aan Danthe werd gevraagd een structuur en een werkwijze uit te werken die meer aansluit bij die behoefte. Danthe maakte daarop de zittende OR vertrouwd met de gedachte dat een kleine kern OR zich ook tot taak zou kunnen stellen de participatie van betrokken medewerkers in besluitvorming mogelijk te maken. Door het toepassen van de Danthe-methode en het consequent (door het instellen van voorbereidingscommissies) inschakelen van belanghebbende medewerkers daarbij, wordt er gewerkt aan de maximalisatie van de acceptatie van besluiten en daarmee ook de effectiviteit ervan.

Om kandidaat OR-leden voor te bereiden op hun taak hebben deze een dag cursus gehad om kennis te maken deze vorm van medezeggenschap. Deze 18 (!) kandidaten (voor 7 zetels) hadden zich aangemeld na een voorlichtingsbijeenkomst. Na de verkiezingen worden de gekozen leden geschoold in het gebruik van de Danthe-methode, maar vooral ook in het leidinggeven aan het commissiewerk.