de Danthe visie

Danthe is van mening dat medezeggenschap er toe moet leiden dat de medewerker, en indien van toepassing de cliënt, invloed krijgt op de besluiten die de m² rond haar of zijn ‘werkplek’ raken.

Die invloed krijgen medewerkers en cliënten niet indien medezeggenschap zich beperkt tot overleg tussen het formele medezeggenschapsorgaan en haar bestuurder. Dat een medezeggenschapsorgaan - geschoold in haar taak, gevoed door alle beschikbare informatie en gesteund door extern deskundigen - van oordeel is dat een bepaald besluitvoornemen voldoet aan bepaalde voorwaarden, geeft de bestuurder vaak het gevoel dat er draagvlak is voor haar of zijn plannen. Dergelijke besluitvorming gaat echter over medewerkers en cliënten heen. Wil een besluit echt effectief zijn, dan moeten vooral de mensen binnen de organisatie die het besluit effectief kunnen laten zijn er iets van kunnen vinden. In andere bewoordingen: De mens die door een besluit geraakt wordt, dient zelf invloed te hebben gehad op het voornemen daartoe. Deze overtuiging is wezenlijk anders dan de vaak heersende opvatting dat de medezeggenschap namens alle medewerkers spreekt en handelt. 

Als vroegtijdig in de besluitvormingscyclus gebruik gemaakt wordt van de kennis, de kunde, de ervaringen, de vaardigheden en de belangen van medewerkers, dan zal de kwaliteit van het besluit toenemen en is er materieel al medezeggenschap uitgeoefend. Dit betekent niet dat er geen rol voor de formele medezeggenschap meer is weggelegd. Die medezeggenschap zal echter wel responsiever moeten worden ten opzichte van besluitvoornemens. Sommige voornemens vragen namelijk om een omvangrijk participatief besluitvormingstraject, terwijl andere met summiere aandacht door het betreffende medezeggenschaporgaan afgehandeld kunnen worden.

Als gevolg daarvan zal in de praktijk medezeggenschap van een voornamelijk achteraan in de besluitvormingscyclus acterend en besluit beoordelend orgaan, veranderen in een vroeg in het proces participatie stimulerend en regisserend orgaan. De medezeggenschap gaat dan lijnorganisatie in en de dialoog aan met beleidsmakers, medewerkers en cliënten om daadwerkelijke en effectieve besluitvorming te realiseren.

Als de medezeggenschap er in slaagt een situatie te realiseren waarin participatie onderdeel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering, dan zal de invloed op besluitvorming binnen de organisatie niet exclusief zijn voor een kleine - al of niet - gekozen groep vertegenwoordigers, maar inclusief zijn voor alle medewerkers die kunnen bijdragen aan de succesvolle aanpak van een bepaald vraagstuk. De medezeggenschap zal hierdoor invloedrijker en effectiever worden en tegelijker tijd ook de kwaliteit van de genomen besluiten. Danthe realiseert zich dat deze visie verder gaat dan de wet voorschrijft en dat deze gewenste situatie alleen bereikt kan worden samen met de zeggenschap. Samen werken aan de toekomst is een taak die iedereen aangaat en iedereen kan  inspireren. Danthe ondersteunt zowel de medezeggenschap als de zeggenschap bij deze transitie naar nieuwe medezeggenschap.