Jouw privacy

Algemeen

 

Danthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Danthe verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de medewerkers en het (privacy) beleid binnen Danthe en haar bedrijven. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw NAW-gegevens of e-mailadres. Maar ook op persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch informatie met Danthe te delen (locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag, bankrekeningnummer etc.)

Doelbinding

In het algemeen verwerkt Danthe uw persoonsgegevens voor de doelen als:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Uw gedrag op onze websites te analyseren om daarmee de website te verbeteren.
  • Het ter uitvoering brengen van onze dienstverlening.
  • Danthe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Danthe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Danthe deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In overige gevallen verstrekt Danthe uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Danthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Danthe gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Danthe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Als u via een digitale dienst van Danthe terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren u in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Danthe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@danthe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Danthe via e-mail, telefoon, en/of post; een dergelijk verzoek kunt u sturen naar info@danthe.nl 

Danthe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen

Danthe neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Danthe als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Danthe is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Danthe. Wij stellen het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u daarnaast altijd contact met ons zoeken via info@danthe.nl

Wijziging van deze Privacyverklaring

Danthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd weet hoe Danthe persoonsgegevens verwerkt.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!