Adviesrecht OR 

Het belang van het adviesrecht van de ondernemingsraad

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van de wet op de ondernemingsraden. Het adviesrecht OR geeft de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op voorgenomen besluiten van de bestuurder van de onderneming. In dit artikel gaan we dieper in op het adviesrecht, wat het inhoudt, wanneer het van toepassing is en welke gevolgen het kan hebben voor de organisatie. Samen met het instemmingsrecht geeft het adviesrecht de OR veel invloed op belangrijke besluiten.

Het adviesrecht in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Het adviesrecht is vastgelegd in artikel 25 van de WOR en houdt in dat de bestuurder van een onderneming de OR in de gelegenheid moet stellen om advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten. Het gaat hierbij om besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de organisatie en de medewerkers. 

Voorbeelden van besluiten waarover de OR adviesrecht heeft zijn bijvoorbeeld een voorgenomen fusie, reorganisatie, inkrimping of uitbreiding van de onderneming, wijziging van de arbeidsvoorwaarden en de invoering van nieuwe technologieën.

Het adviesrecht is dus van toepassing op belangrijke besluiten die gevolgen hebben voor de organisatie en de medewerkers. De OR heeft hierbij als taak om de belangen van de medewerkers te behartigen en te zorgen voor een goede communicatie tussen de bestuurder en de medewerkers.

Het belang van een adviesaanvraag

Als de bestuurder een voorgenomen besluit heeft waarover de OR adviesrecht heeft, dan is het belangrijk dat er een adviesaanvraag wordt opgesteld. In deze adviesaanvraag worden de voornemens van de bestuurder duidelijk uiteengezet, wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor de organisatie en de medewerkers en wordt aangegeven op welke wijze de OR betrokken nog betrokken zal worden bij de implementatie en evaluatie. Een goede en tijdige adviesaanvraag zorgt ervoor dat de OR tijdig en volledig geïnformeerd wordt over de plannen van de bestuurder.

Het belang van een goede communicatie tussen bestuurder en OR

Een goede communicatie zorgt ervoor dat de bestuurder en de OR samen kunnen werken aan een oplossing die voor zowel de organisatie als de medewerkers acceptabel is. Het is daarom belangrijk dat de bestuurder en de OR regelmatig overleggen en eventuele problemen die optreden tijdig bespreken.

Geen vrijblijvend advies

Het adviesrecht kan belangrijke gevolgen hebben voor de organisatie en de medewerkers. Als de bestuurder besluit om het advies van de OR niet op te volgen, dan kan de OR naar de Ondernemingskamer stappen. De Ondernemingskamer kan dan beslissen of het besluit van de bestuurder rechtmatig is en of het adviesrecht op de juiste manier is toegepast.

Het kan dus voorkomen dat de Ondernemingskamer beslist dat de bestuurder het advies van de OR had moeten opvolgen. Dit kan leiden tot vertraging van het besluitvormingsproces en kan ook financiële gevolgen hebben voor de organisatie.

Het is daarom belangrijk dat de bestuurder het adviesrecht serieus neemt en de OR tijdig betrekt bij voorgenomen besluiten. Op deze manier kunnen eventuele problemen tijdig worden besproken en kan er gezocht worden naar een oplossing die voor zowel de organisatie als de medewerkers acceptabel is.

Wat valt onder het adviesrecht van de OR?

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:

a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;

b. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;

c. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;

d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;

e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;

f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;

g. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten;

h. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;

i. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;

j. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;

k. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;

l. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;

m. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

n. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

Hoe werkt een adviesaanvraag OR?

Simpel gezegd werkt de procedure als volgt.

  • De bestuurder vraagt de OR schriftelijk om advies op een moment dat de OR nog wezenlijke invloed kan hebben op het besluit.
  • De OR bespreekt het onderwerp in zijn eigen overleg en verdiept zich in het onderwerp.
  • Er is minimaal één overleg tussen bestuurder en OR. Tijdens dit overleg wordt het onderwerp besproken.
  • De OR geeft een schriftelijk advies aan de bestuurder over het onderwerp.
  • De bestuurder geeft aan welke adviezen van de OR overgenomen worden.
  • Als de bestuurder de adviezen van de OR niet overneemt mag het besluit 30 dagen lang niet ingevoerd worden zodat de OR de tijd heeft bezwaar aan te tekenen en mogelijk naar de ondernemingskamer te stappen.

Ingewikkelde adviesaanvragen

De OR heeft het recht om externe ondersteuning te krijgen bij ingewikkelde adviestrajecten. Heb je als OR te maken met een onderwerp waar de OR zelf niet uitkomt en waar de belangen zo groot zijn dat begeleiding noodzakelijk lijkt schroom dan niet om extern advies in te winnen. Bij complexe en belangrijke onderwerpen kan extern advies zeer waardevol zijn. Het schept duidelijkheid, verbetert de kwaliteit van het proces en geeft zekerheid. Danthe zorgt bij dit soort adviestrajecten niet alleen voor gerichte ondersteuning. We helpen je ook de opgedane inzichten en ervaringen zelf in praktijk te brengen. Daar heb je ook bij toekomstige vraagstukken nog iets aan.