De rol van de ondernemingsraad en de taken

De overheid beschrijft de rol van de OR als volgt: “De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming...

Rechten van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt vanuit de wet op de ondernemingsraden een flink aantal rechten en plichten. De bekendste rechten die de OR heeft zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht en zijn erop gericht om de OR invloed te geven bij besluiten die grote impact...

Het OR jaarverslag

In het reglement van de OR moet staan hoe de OR de vergaderingen, de verslagen hiervan en het jaarverslag bekend maakt in de organisatie. In het jaarverslag legt de OR verantwoording af aan de organisatie. In het jaarverslag staan huishoudelijke mededelingen van de OR...

Artikel 24: het overleg met de ondernemingsraad

Artikel 24 schrijft voor dat de bestuurder ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming bespreekt met de OR. De bestuurder deelt welke besluiten hij in voorbereiding heeft die ook betrekking hebben op de OR (die advies of...

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Een ondernemingsraad is verplicht als er in een onderneming in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn. De wet op de ondernemingsraden heeft het over werkzame personen en niet over voltijdsfuncties, alle parttimers tellen dus ook mee. Iedereen met een...

Artikel 27: Instemmingsrecht

Een van de rechten waar de OR veel invloed mee kan verkrijgen is het instemmingsrecht. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in artikel 27 lid 1 van de wet op de...