De OR en benoeming nieuwe bestuurder

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. Dit betekent dat de OR een advies moet uitbrengen aan de ondernemer, die vervolgens een besluit neemt over de benoeming. De OR is dus niet bevoegd om zelf een bestuurder te benoemen.

De mate van betrokkenheid van de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder is afhankelijk van de ondernemings- en personeelssituatie. De OR kan ervoor kiezen om een actieve rol te spelen in het selectieproces, of om zich beperkt te houden tot het geven van advies.

Als de OR een actieve rol wil spelen, kan zij bijvoorbeeld:

 • meewerken aan het opstellen van een profielschets voor de nieuwe bestuurder
 • deelnemen aan de selectieprocedure
 • interviews afnemen met kandidaten
 • een eigen adviesrapport opstellen

Als de OR zich beperkt wil houden tot het geven van advies, kan zij zich concentreren op de volgende punten:

 • de geschiktheid van de kandidaat voor de functie
 • de gevolgen van de benoeming voor de werknemers
 • de manier waarop de benoeming wordt afgehandeld

De ondernemer (vaak de raad van toezicht of raad van commissarissen) en de OR moeten bij het geven van advies rekening houden met de volgende eisen:

 • Het advies van de OR moet op een zodanig tijdstip kunnen worden uitgebracht, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 • Het advies moet schriftelijk worden gegeven.
 • Het advies moet worden ondertekend door ten minste de helft van het aantal leden van de OR.

Als de OR een advies uitbrengt dat niet overeenkomt met de intenties van de onderneming dan moet de ondernemer dit advies zorgvuldig overwegen. De ondernemer is echter niet verplicht om het advies van de OR op te volgen. Er is ook geen opschortingstermijn.

De rol van de OR bij de benoeming van een nieuwe bestuurder is belangrijk. De OR kan eraan bijdragen dat de nieuwe bestuurder zo goed mogelijk past bij de onderneming, de toekomstvisie en de werknemers.

Tips voor de OR

De volgende tips kunnen de OR helpen bij de benoeming van een nieuwe bestuurder:

 • Wees betrokken bij het opstellen van de profielschets waarin de gewenste competenties en ervaring van de kandidaat worden beschreven.
 • Beoordeel de voorgestelde kandidaat aan de hand van de profielschets zodat de OR zo objectief mogelijk kan adviseren.
 • Formuleer een helder en onderbouwd advies.
 • Probeer samen te werken met de ondernemer (RvT/ RvC), uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel. De best passende bestuurder voor de organisatie vinden.