Ondernemingsraad training: Een Belangrijk Onderdeel van Medezeggenschap

Als lid van een ondernemingsraad heb je een belangrijke rol binnen jouw organisatie. Je vertegenwoordigt de belangen van je collega’s en hebt een stem in belangrijke besluiten. Maar hoe zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent op deze verantwoordelijkheden? Een goede ondernemingsraad training kan hierbij helpen. 

Wij bieden basistrainingen aan voor ondernemingsraden die een goede start willen maken in de medezeggenschap. 

Voor meer ervaren ondernemingsraden bieden wij verdiepingstrainingen en maatwerktrainingen aan om de ondernemingsraad verder te versterken.   

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie. Het is de taak van de OR om de belangen van de werknemers te behartigen en advies te geven aan de bestuurder. Dit kan gaan over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, werktijden of de organisatiestructuur. De OR heeft instemmingsrecht bij belangrijke besluiten van de werkgever, zoals reorganisaties of wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. De taken van de leden van een ondernemingsraad zijn dus erg belangrijk. Het is daarom van belang dat zij goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, en de wet- en regelgeving die hierbij komt kijken. 

Waarom is een goede ondernemingsraad training belangrijk?

Een goede ondernemingsraad training is belangrijk omdat het de kennis en vaardigheden van de leden vergroot. Dit zorgt ervoor dat zij beter in staat zijn om hun taken uit te voeren, de belangen van de werknemers te behartigen en de organisatie te versterken. 

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens een ondernemingsraad training?

Er zijn verschillende onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een ondernemingsraad training. Hieronder bespreken we enkele belangrijke onderwerpen.

Wet- en regelgeving

Een belangrijk onderdeel van een ondernemingsraad training is het behandelen van de wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de belangrijkste wet op dit gebied. Hierin staan de rechten en plichten van de OR beschreven, evenals de procedures voor bijvoorbeeld het instemmingsrecht en adviesrecht. Het is belangrijk dat de leden van de OR op de hoogte zijn van deze wet- en regelgeving en dat zij deze taken op een juiste manier uitvoeren. Bijvoorbeeld het tijdig en kwalitatief goed advies uitbrengen of instemming verlenen bij belangrijke besluiten.

Samenwerken als team

Een ondernemingsraad bestaat uit meerdere leden die samenwerken als team. Een goede samenwerking is essentieel voor het behalen van goede resultaten. Tijdens een ondernemingsraad training kan dan ook aandacht worden besteed aan het verbeteren van de samenwerking binnen het team. Er kan bijvoorbeeld worden geoefend met effectieve communicatie, het omgaan met conflicten en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. Ook kan er aandacht worden besteed aan de rol van de voorzitter en hoe deze ervoor kan zorgen dat de vergaderingen efficiƫnt verlopen.

Specifieke onderwerpen binnen de organisatie

Naast de algemene onderwerpen zoals wet- en regelgeving en samenwerken als team, kan een ondernemingsraad training ook ingaan op specifieke onderwerpen binnen de organisatie waar de OR werkzaam is. Bijvoorbeeld de organisatiestructuur, de financiƫle situatie van de organisatie of specifieke arbeidsvoorwaarden. Door hier dieper op in te gaan tijdens de training, kunnen de leden van de OR zich nog beter voorbereiden op hun taken en kunnen zij beter advies uitbrengen aan de bestuurder. Het geleerde is dan ook gelijk toepasbaar in de praktijk.

Basistraining ondernemingsraad

Tijdens een basiscursus wordt er ingegaan op de materie die OR leden moeten beheersen en kunnen de leden van de OR praktische oefenen met het geleerde. De cursus is interactief en geeft alle ruimte om in te gaan op specifieke vragen van de OR leden. Aan het einde van een basistraining hebben de OR leden alle kennis en vaardigheden om effectief en goed aan de slag te gaan als OR.

Maatwerktrainingen

Dit zijn trainingen die qua onderwerpen specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de OR en de organisatie waar zij werkzaam zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een training die gericht is op het verbeteren van de samenwerking binnen het team of een training die ingaat op een specifieke verandering van de organisatie.