De rol van de ondernemingsraad en de taken

De rol van de ondernemingsraad

De rol van de ondernemingsraad en de taken ervan zijn breed. De overheid beschrijft de rol van de OR als volgt: “De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het bedrijf.” De OR is er voor zowel de belangen van het personeel als voor het goed functioneren van het bedrijf. Het bedrijf bestaat immers niet zonder personeel, en er is geen personeel als er geen bedrijf is. Verder zien we dat de OR meedenkt over onderwerpen en door middel van advisering of instemming invloed heeft op de bedrijfsvoering.

De taak van de ondernemingsraad

De OR heeft als taak te overleggen met de bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. De OR heeft adviesrecht bij belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht bij besluiten die over personele regelingen gaan. Het is de taak van de OR om het overleg te voeren en een goede invulling te geven aan het instemmings- en adviesrecht. Om dit goed te kunnen doen zal de OR bij belangrijke kwesties moeten overleggen met het personeel. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om de arbeids- en rusttijden of de pensioenregeling aan te passen. Een besluit als dit raakt veel collega’s en om de belangen van het personeel te behartigen zal de OR ook met het personeel moeten praten.

De rollen van de OR en de taken kunnen per onderwerp sterk verschillen. Soms ben je als OR klankbord voor de bestuurder of HR manager, soms ben je toezichthouder en controleer je voorgenomen besluiten en soms ben je de verbindende factor die de inzichten van bestuur en personeel samen brengt om de besluiten nog een stukje beter te maken. Een groot voordeel is dat de WOR de OR de mogelijkheid geeft om (externe) deskundige om advies te vragen als dit nodig is om het OR-werk goed te kunnen doen. Kom je er als OR inhoudelijk niet uit of is de besluitvorming dermate ingewikkeld dat je als OR geen grip meer hebt dan kan je altijd hulp inschakelen.

Invulling geven aan de rol van de ondernemingsraad en de taken

Het is niet altijd makkelijk om invulling te geven aan de rol van de ondernemingsraad en de taken die hierbij horen. Het is een goed idee om als OR elke paar jaar stil te staan bij de rollen die de OR heeft gehad en hoe hier door de OR invulling aan gegeven is. Dit kan eventueel ook samen met de bestuurder of collega’s. Zij hebben ook een belang bij de OR en bij een goede samenwerking met de OR. Door het onderscheid te maken tussen de toezichthoudende, de verbindende en de klankbord rollen en de invulling van deze rollen te evalueren krijg je als OR een goed beeld over hoe de rol van de ondernemingsraad en de taken invulling hebben gekregen in de afgelopen periode.

Training

Als de OR nieuw of relatief onervaren is raden wij aan om een OR training te volgen. Een training geeft de OR naast basiskennis over de wetgeving en de toepassing hiervan ook de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om (op een bij de organisatie passende wijze) de rol van de ondernemingsraad en de taken vorm te geven. Deze training kan indien gewenst ook samen met de bestuurder en andere partners van de OR gevolgd worden zodat samen de best passende rol(len) voor de OR bepaald kunnen worden.