De rol van de ondernemingsraad en de taken

De overheid beschrijft de rol van de OR als volgt: “De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het bedrijf.” De OR is er voor zowel de belangen van het personeel als voor het goed functioneren van het bedrijf. Het bedrijf bestaat immers niet zonder personeel, en er is geen personeel als er geen bedrijf is. Verder zien we dat de OR meedenkt over onderwerpen en door middel van advisering of instemming invloed heeft op de bedrijfsvoering.

De OR heeft als taak te overleggen met de bestuurder over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. De OR heeft adviesrecht voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan. Het is de taak van de OR om het overleg te voeren en een goede invulling te geven aan het instemmings- en adviesrecht. Om dit goed te kunnen doen zal de OR bij belangrijke kwesties moeten overleggen met het personeel. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om de arbeids- en rusttijden of de pensioenregeling aan te passen. Een besluit als dit raakt veel collega’s en om de belangen van het personeel te behartigen zal de OR ook met het personeel moeten praten.

De rollen van de OR en de taken kunnen per onderwerp sterk verschillen. Soms ben je als OR klankbord voor de bestuurder of HR manager, soms ben je toezichthouder en controleer je voorgenomen besluiten en soms ben je de verbindende factor die de inzichten van bestuur en personeel samen brengt om de besluiten nog een stukje beter te maken. Een groot voordeel is dat de WOR de OR de mogelijkheid geeft om (externe) deskundige om advies te vragen als dit nodig is om het OR-werk goed te kunnen doen. Kom je er als OR inhoudelijk niet uit of is de besluitvorming dermate ingewikkeld dat je als OR geen grip meer hebt dan kan je altijd hulp inschakelen.